ANBI

De Voetiusschool staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam
Vereniging voor christelijk onderwijs op reformatorische grondslag.

RSIN/Fiscaal nummer
Kamer van Koophandel: 40477950
RSIN-nummer 39.40.986

Contactgevens
Voetiusschool
Bloemengaard 69
3941 TB Doorn
info@voetiusschool.com
www.voetiusschool.com

Voor de bestuurssamensteling, kijk hier

Voor de beloning van personeel verwijzen we u naar de CAO Reformatorisch PO.

Voor het beleid op gebied van beloning bestuurders houdt de school zich aan de Code Goed Bestuur van de PO-raad. In het Bestuursbeleidskader (vastgesteld voor de drie samenwerkende scholen) is verder opgenomen de volgende beleidsuitspraak: “De wijze waarop bestuurders worden benoemd ligt vast in de statuten van de afzonderlijke scholen. Het werk van de bestuurders is onbezoldigd, maar wel met vergoeding van kosten die gemaakt worden als gevolg van het uitoefenen van deze functie.”

Doelstelling
De school wil vanuit de eigen identiteit zijn plaats naast gezin en kerk innemen door de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden in de vreze des Heere en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.

Verslag uitgeoefende activiteiten
We verwijzen u naar het jaarverslag 2020:

Bestuursverslag 2020

Standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen