ANBI

De Voetiusschool staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam van de vereniging

Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede.

RSIN/Fiscaal nummer

82.32.75.176

Contactgevens
Voetiusschool
Bloemengaard 69
3941 TB Doorn
info@voetiusschool.com
www.voetiusschool.com

De Voetiusschool valt onder hetzelfde bestuur als de Stadhouder Willem III school in Ede. Voor de bestuurssamenstelling, kijk hier. 

Voor de beloning van personeel verwijzen we u naar de CAO Reformatorisch PO.

Voor het beleid op gebied van beloning bestuurders houdt de school zich aan de Code Goed Bestuur van de PO-raad. In het Bestuursbeleidskader¬† is verder opgenomen de volgende beleidsuitspraak: “De wijze waarop toezichthouders worden benoemd ligt vast in de statuten van de school. Het werk van de toezichthouders is onbezoldigd, maar wel met vergoeding van (reis)kosten die gemaakt worden als gevolg van het uitoefenen van deze functie.”

Doelstelling
De school wil vanuit de eigen identiteit zijn plaats naast gezin en kerk innemen door de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden in de vreze des Heere en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.

Verslag uitgeoefende activiteiten
We verwijzen u naar het jaarverslag 2022:

Bestuursverslag 2022

Standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen