Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een bijzondere schakel in de contacten tussen de ouders en de school. Via de MR hebben ouders en personeel de mogelijkheid om inbreng te hebben op zaken van organisatorische en personele aard.

Zaken die jaarlijks de MR passeren zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting en de jaarplannen. Belangrijke besluiten binnen de school passeren de MR of worden getoetst door de MR. Door het recht van advies en/of instemming geeft de MR aan of men het eens of oneens is met de door de directie of bestuur voorgelegde besluit(en). De MR vergadert een aantal keren in het jaar. De data van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn te vinden in de digitale jaarkalender op de website van onze school. Ook zullen de data in de nieuwsbrief vermeld worden. Ieder jaar zal een jaarverslag van de MR uitgebracht worden. Hierin legt de MR haar verantwoording af aan ouders en personeel over de werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.

Wat voor taken, rechten en bevoegdheden heeft de MR?
De rechten van de MR zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bevoegdheis van onze MR is het adviesrecht.Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht.

Voorbeelden waar de MR mee te maken kan krijgen zijn: regels met betrekking tot het veiligheids-, gezondheids- en het welzijnsbeleid van de school, het financiële beleid, het aangaan van onderwijskundige projecten, eventuele wijzigingen van het beleid van de school of plannen omtrent de nieuwbouw of verbouwing van het schoolgebouw.

Ook voor zaken als fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur zal de MR geraadpleegd moeten worden.

In de algemene Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en in het MR-reglement van de Voetiusschool zijn de rechten, bevoegdheden en taken nauwkeurig vastgelegd.

Wat doen wij als MR niet?
Als u een verschil van mening of een probleem heeft met een bepaalde juffrouw of meester dan kunnen wij u daarin niet helpen. Hiermee gaat u in eerste instantie naar de betreffende juf of meester, vervolgens indien nodig de teamleider en daarna eventueel naar de directie, of naar het schoolbestuur. Wij als MR zijn alleen bezig met schoolspecifieke zaken. Ook als u een vraag anoniem aan ons stelt, zullen wij hierop geen antwoord geven.

Wie zijn de leden van de MR?
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Leden worden voor twee jaar gekozen, zijn daarna aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen. Over kandidaatstelling en verkiezingen worden de ouders vooraf geïnformeerd.

Contact met de MR
U kunt ieder van ons persoonlijk aanspreken, mailen of bellen als u vragen of opmerkingen hebt.

Graag willen wij alles schriftelijk/digitaal van u ontvangen zodat we het snel en zorgvuldig tijdens de eerstvolgende vergadering kunnen behandelen. Mochten er onderwerpen zijn waar wij u van op de hoogte willen brengen, zullen wij dat doen middels de het MR-gedeelte van de website of via de reguliere schoolnieuwsbrief.

We hopen op een goede en positieve samenwerking met ouders, personeel en bestuur zodat we samen het beste voor de school, en de leerlingen kunnen zoeken.

Oudergeleding:
Dhr. G. van Vlastuin (voorzitter) gvvlastuin@voetiusschool.com

Mevr. M. Braber mbraber@voetiusschool.com

Personeelsgeleding:
Mevr. A. van Os avos@voetiusschool.com

Mevr. M. Brokelman mbrokelman@voetiusschool.com