Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bijzondere schakel in de contacten tussen de ouders en de school. Via de MR hebben ouders en personeel de mogelijkheid om inbreng te hebben op zaken van organisatorische en personele aard.

Voorbeelden waar de MR mee te maken kan krijgen zijn: regels met betrekking tot het veiligheids-, gezondheids- en het welzijnsbeleid van de school, het financiële beleid, het aangaan van onderwijskundige projecten etc.

De MR vergadert een aantal keren in het jaar. Via de nieuwsbrief en het jaarverslag houdt de MR ouders en personeel op de hoogte van haar werkzaamheden.

Wat voor taken, rechten en bevoegdheden heeft de MR?
De MR heeft vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) , het MR regelement van de Voetiusschool en in het Huishoudelijk reglement van de MR zijn de rechten, bevoegdheden en taken nauwkeurig vastgelegd.

Wie zijn de leden van de MR?
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Leden worden voor twee jaar gekozen, zijn daarna aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen. Over kandidaatstelling en verkiezingen worden de ouders vooraf geïnformeerd.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke onderwijsorganisatie met minstens twee scholen en MR’s dient een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. In deze GMR hebben twee leden van onze MR zitting. De GMR heeft als taak om met het schoolbestuur mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.

Contact met de MR                                                                                            

Mocht u vragen of opmerkingen voor de MR hebben, laat het gerust weten! U kunt ieder van ons persoonlijk aanspreken, mailen of bellen als u vragen of opmerkingen voor de MR heeft.

Oudergeleding:                                                                                                         

Mevr. M. Braber  mbraber@voetiusschool.com

Mevr. N. Van Oordt  nvanoordt@voetiusschool.com

Personeelsgeleding:                                                                                               

Mevr. M. Brokelman mbrokelman@voetiusschool.com

Mevr. J. Van Oossannen jvoossanen@voetiusschool.com