Onze visie

Onze school heeft als missie ‘veilig op weg’. Als school hebben we een taak om te zorgen dat kinderen veilig op weg kunnen naar de maatschappij. Wij doen dat vanuit een bron, namelijk de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Ons onderwijs wordt gekenmerkt door het christelijk gedachtegoed.

Het christelijk geloof is bepalend voor ons handelen. Niet in de eerste plaats het houden van wetjes en regeltjes, maar het besef dat Gods geboden heilzaam zijn voor iedereen. Dit drijft ons in ons onderwijskundig en pedagogisch handelen. Het geloof in God en Zijn Woord geeft richting, steun en toekomst. De wetenschap dat wij mensen voortdurend verkeerde (zondige) keuzes maken, maakt het verlossingswerk van de Heere Jezus tot een basis voor pedagogiek. Vandaar dat wij de kinderen elke dag vertellen uit de Bijbel en Psalmen en liederen zingen. Alleen deze zekerheid geeft échte rust in het leven. Tegelijk bereiden wij de leerlingen zoveel mogelijk voor op hun plaats in de maatschappij. Zij moeten immers allemaal een plek gaan vinden, met hun eigen door God gegeven competenties.

Pedagogisch
Elk kind is een uniek schepsel. In dat besef proberen we voor elk kind de juiste pedagogische aanpak te kiezen. Welbevinden staat bij ons hoog in het vaandel. Dit uit zich op onze school door een sterke betrokkenheid van de leerkracht op het kind. Doordat wij een kleine school zijn, zorgen we voor een directe benadering en een direct contact. Dit gebruiken we om de pedagogische relatie van leerkracht tot kind te optimaliseren.

Onderwijskundig
In dat besef proberen we de kinderen onderwijs op maat te bieden, binnen de mogelijkheden die we hebben. Ons ideaal is om binnen elke groep drie niveau’s te creëren bij de vakken rekenen en taal. Ook bij andere vakken differentiëren we zoveel mogelijk. Hiermee proberen we alle kinderen recht te doen. Elke school, en dus ook de onze, is in ontwikkeling. Momenteel zijn we als school bezig om nog meer oog te hebben voor verschillende talenten, beleving en motivatie.

Organisatorisch
Onze school kent rond de 100 leerlingen, verdeeld over vier groepen. Dit zijn allemaal combinatiegroepen. Dit vereist vaardigheden van de leerkracht, maar ook zelfstandigheid van de kinderen. Daarnaast hebben wij een peutertaalgroep.

Speerpunt
Onze school kent relatief veel taalzwakke leerlingen. Vandaar dat taal en lezen onze voortdurende aandacht heeft. Zo hebben wij een peutertaalgroep waar voorschools onderwijs aangeboden wordt. Twee dagdelen per week komen de peuters vanaf drie jaar naar school, waar zij onder leiding van onze onderwijsassistente taal- en rekenactiviteiten aangeboden krijgen. Ook hebben wij een eigen bibliotheek met een breed assortiment aan lees- en prentenboeken. De kinderen krijgen wekelijks de gelegenheid om boeken te lenen.

Ouderbetrokkenheid
Doordat wij een kleine school zijn, is de betrokkenheid van ouders hoog. De school is een gemeenschap waar ouders elkaar dagelijks ontmoeten. Ons schoolgebouw nodigt daartoe ook uit, doordat wij een grote gemeenschapsruimte hebben die regelmatig gebruikt wordt voor activiteiten voor ouders en kinderen.

Wij zijn een school waarin betrokkenheid centraal staat.